Jesteś tutaj: Start / RODO

RODO

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Informuję, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Legnicy z siedzibą w Legnicyprzy ul. Kamiennej 20 a. Może się z Pan/Pani z Nami kontaktować poprzez numer telefonu76 8546538lub adres emailsekretariat@sp1.legnica.eu

 2. Informujemy, że funkcję Inspektora ochrony danych w naszej szkole pełni Pan Mariusz Kwaśnik. Kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: iod@valven.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych, wskazany powyżej.

 3. Dane osobowe uczniów przetwarzane będą w celu:

  1. Przyjęcia ucznia do szkoły;

  2. Realizacji zadań oświatowych;

  3. Zapewnienie bezpieczeństwa ucznia w czasie pobytu w szkole;

  4. Realizacji działań promocyjnych szkoły;

  5. Archiwizacyjnych zgodnie z przepisami prawa.

 4. Dane osobowe uczniów przetwarzane będą w zakresie wymogów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59,949 i 2203 oraz 2018 r. poz. 650).

 5. Dane osobowe mogą zostac udostępnione Organom Państwowym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej lub innej niezbędnej do realizacji zadań nałożonych na Administratora.

 6. Przetwarzanie danych osobowych uczniów jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez nas w ramach realizacji prawa oświaowego.

 7. Dane osobowe uczniów nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

 8. Dane osobowe uczniów będą przez nas przechowywane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).

 9. Ma Pani/Pan prawo do:

  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

  3. przenoszenia swoich danych osobowych,

  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie,

  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 10. Podanie danych osobowych ucznia jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodania danych nie jest możliwe spełnienia obowiązku szkolnego.

 11. Dane osobowe uczniów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

   

   

  1. Klauzula informacyjna - deklaracja zapisu dziecka na obiady 

  2. Karta zapisu dziecka na obiady 

  3. Klauzula informacyjna "Program dla szkół" 

  4. Oświadczenia na udział dziecka w "Programie dla szkół"  - owoce i warzywa 

  5. Oświadczenia na udział dziecka w "Programie dla szkół"  - mleko i produkty mleczne

  6. Klauzula informacyjna dla Rady Rodziców

  7. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla członków Rady Rodziców

  8. Klauzula informacyjna dotycząca nieodpłatnego  rozpowszechniania wizerunku i przetwarzania danych w postaci wizerunku, głosu, imienia i nazwiska dziecka w celach promocyjnych szkoły

  9. Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły

  10. Oświadczenie rodziców o upoważnieniu innych osób do odbioru dziecka ze świetlicy

  11. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

  12. Oświadczenie o rezygnacji z uczęszczania na lekcje wychowania do życia w rodzinie

  13. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego* w sprawie uczęszczania ucznia na lekcje religii/etyki*

  14. Klauzula informacyjna dla rodziców i uczniów

  15. Wzór formularza danych osobowych uczennicy/ucznia

  16. Klauzula informacyjna – korespondencja elektroniczna

  17. Klauzula informacyjna ogólna uwzględniająca uczniów, rodziców, kontrahentów

  18FORMULARZ  DANYCH OSOBOWYCH, KLAUZULA INFORMACYJNA - DZIENNIK ELEKTRONICZNY

  19KLAUZULA DO ZASTOSOWANIA W RAMACH WSPÓŁPRACY

  20. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  21. PUBLIKACJA ZDJĘĆ_KONKURS_ZAWODY

  22. WYKORZYSTANIE WIZERUNKU